Bases dels premis Martí Gasull i Roig

Els premi Martí Gasull i Roig s'atorguen, anualment, a persones o entitats dels Països Catalans que s'hagin distingit per promoure els objectius de la Plataforma per la Llengua per als quals va treballar amb total dedicació en Martí Gasull i Roig: promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social i des d'una perspectiva transversal en l'àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida lingüística de nouvinguts, en tots els àmbits educatius i a les administracions.

Primera. Els premis

Els premis Martí Gasull i Roig tenen dues modalitats: el Premi Martí Gasull i Roig i el Premi Especial del Jurat Martí Gasull i Roig.

El Premi Martí Gasull i Roig de l'any el concedeix la Plataforma per la Llengua a la persona o entitat que per la seva trajectòria reuneixi els requisits objecte d'aquest premi. El premi consisteix en un únic guardó i una dotació econòmica que per a aquesta edició es concreta en 3.000 euros.*

El Premi Especial del Jurat Martí Gasull i Roig és honorífic, i es concedeix a persones físiques que, a criteri del jurat, s'hagin distingit per alguna actuació especial en defensa de la llengua catalana, o bé tinguin una trajectòria acreditada. El premi consisteix en un únic guardó.

Segona. Els requisits

Poden accedir al Premi Martí Gasull i Roig tant persones físiques com entitats, i s'hi poden presentar en nom propi o presentar una altra persona o entitat.

Les persones o entitats presentades han d'acreditar la seva trajectòria en favor de la promoció i defensa de la llengua catalana en qualsevol dels territoris de parla catalana o a nivell internacional mitjançant la presentació d'una exposició raonada que justifiqui  els mèrits i la importància de la tasca o iniciativa duta a terme en favor de la llengua.

Tercera. La convocatòria

La convocatòria dels premis es difondrà a través dels mitjans de comunicació. El termini de presentacions és de 3 setmanes a partir del dia de la publicació d'aquestes bases al web de la Plataforma per la Llengua.

Quarta. La presentació de candidatures

La presentació es pot fer:

Plataforma per la Llengua

Premi Martí Gasull i Roig

Carrer Sant Honorat, 7, principal

08003 Barcelona

El termini de presentacions serà de 3 setmanes a partir del dia de la publicació d'aquestes bases al web de la Plataforma per la Llengua.

Cinquena. La tria de candidats i la votació

El jurat està integrat per 9 persones d'àmplia representativitat i experiència en l'àmbit de la llengua i la cultura de tots els territoris de parla catalana i és presidit pel president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder. El jurat organitza el debat i la presa de decisions d'acord amb el seu propi criteri. D'entre totes les candidatures presentades al Premi Martí Gasull i Roig, el jurat en proposa tres perquè passin a votació popular. La votació popular es canalitza a través de la pàgina web premimartigasull.cat i és oberta a tothom que hi vulgui participar.

La candidatura més votada serà la guanyadora del premi. En cas d'empat, el jurat decideix la vencedora, ja que el premi es concedeix a un sol candidat. El premi només es pot considerar desert en cas de manca de nominacions.

A més, el jurat proposa i vota la persona que consideri mereixedora del Premi Especial del Jurat Martí Gasull i Roig, que en cap cas pot coincidir amb la persona guanyadora del Premi Martí Gasull i Roig.

Sisena. El lliurament

Els premis es donaran a conèixer a través dels mitjans de difusió habituals de la Plataforma per la Llengua i seran lliurats en un acte públic que es comunicarà oportunament.

----

* A la quantitat aportada s'aplicarà la deducció del 21% d'IRPF , tal com s'estableix a l'article 99 del reglament del IRPF real decret 439/2007 del 30/03/2007 per a persones físiques, i a l'article 58 del reglament del impost de societats real decret 1777/2003 per a persones jurídiques.